Sa:olemJustain syystä olin hieman yllättynyt että pidät hänestä, ehkä minullakin oli jotain ennakkoluuloja siitä, millaisia skeptikoiden pitää olla.Komeita, rikkaita, älykkäitä, seksikkäitä, charmikkaita ja vaatimattomia?


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-04-03 (月) 07:35:56 (1343d)